يـــادت بــاشــد بعــضـي از آدمــهـا ارزش خــاطره شدن هــم نــدارن !!