يـــادت بــاشــد بعــضـي از آدمــهـا ارزش خــاطره شدن هــم نــدارن !!


bipfa_blue-city-designs-glasses-hand-Favim.com-459612.jpg - negah :)

منـــ از تمامــِ دنیا

فقط آن دایرهـ ے مشکے چشمانـــ تو را میخواهمـــ ،

وقتے کهـ در شفافیتشــ ،

بازتابـــ عکســـ خودمـــ را میبینمـــ ...

[ 13:6 ] [ دوشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۱ ] [ bahar ]